A-VITAMIN

Vitamin A bidrar till normal järnomsättning

Vitamin A bidrar till att bi­behålla normala slemhinnor

Vitamin A bidrar till att bi­behålla normal hud

Vitamin A bidrar till att bi­behålla normal synförmåga

Vitamin A bidrar till immun­systemets normala funktion

Vitamin A har en roll i cell­specialiseringsprocessen

BETAIN

Betain bidrar till normal ho­mocysteinomsättning


BIOTIN

Biotin bidrar till normal energiomsättning

Biotin bidrar till nervsyste­mets normala funktion

Biotin bidrar till normal om­sättning av makronärings­ ämnen

Biotin bidrar till normal psy­kologisk funktion

Biotin bidrar till att bibehålla normalt hår

Biotin bidrar till att bibehålla normala slemhinnor

Biotin bidrar till att bibehålla normal hud

C-VIT

Vitamin C bidrar till att bi­behålla immunsystemets normala funktion under och efter intensiv fysisk träning

Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för:

 • blodkärlens normala funktion
 • benstommens normala funktion
 • broskets nor­mala funktion
 • tandköttets normala funktion
 • hudens nor­mala funktion
 • tändernas nor­mala funktion

Vitamin C bidrar till normal energiomsättning

Vitamin C bidrar till nerv­systemets normala funktion

Vitamin C bidrar till normal psykologisk funktion

Vitamin C bidrar till immun­systemets normala funktion

Vitamin C bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

Vitamin C bidrar till att minska trötthet och utmatt­ning

Vitamin C bidrar till att åter­bilda den reducerade formen av vitamin E

Vitamin C ökar järnupptaget

DHA

DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion 4)

DHA bidrar till att bibehålla normal synförmåga 4)

D-VITAMIN

Vitamin D bidrar till normalt upptag/utnyttjande av kal­cium och fosfor

Vitamin D bidrar till nor­mala kalciumnivåer i blodet

Vitamin D bidrar till att bi­behålla normal benstomme

Vitamin D bidrar till att bi­behålla normal muskelfunk­tion

Vitamin D bidrar till att bi­behålla normala tänder

Vitamin D bidrar till immun­systemets normala funktion

Vitamin D har en roll i cell­delningsprocessen

EPA & DHA

EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion 5)

E-VITAMIN

Vitamin E bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress
 

FOLAT

Folat bidrar till vävnadstillväxt hos gravida

Folat bidrar till normal aminosyrasyntes

Folat bidrar till normal blodbildning

Folat bidrar till normal homocysteinomsättning

Folat bidrar till normal psykologisk funktion

Folat bidrar till immunsystemets normala funktion

Folat bidrar till att minska trötthet och utmattning

Folat har en roll i celldel­ningsprocessen

FOSFOR

Fosfor bidrar till normal energiomsättning

Fosfor bidrar till cellmem­branens normala funktion

Fosfor bidrar till att bibehålla normal benstomme

Fosfor bidrar till att bibehålla normala tänder

GLUKOMANNAN

Glukomannan bidrar till att bibehålla normala kolesterol­ nivåer i blodet 1)

Glukomannan bidrar till viktminskning i samband med intag av en energibe­gränsad kost 2)

JOD

Jod bidrar till normal kogni­tiv funktion

Jod bidrar till normal ener­giomsättning

Jod bidrar till nervsystemets normala funktion

Jod bidrar till att bibehålla normal hud

Jod bidrar till normal pro­duktion av sköldkörtelhor­moner och till normal sköld­körtelfunktion

JÄRN

Järn bidrar till:

- normal kogni­tiv funktion

- normal ener­giomsättning

- normal bild­ning av röda blodkroppar och hemoglobin

- normal syre­ transport i kroppen

-  immunsyste­mets normala funktion

- att minska trötthet och utmattning

- har en roll i celldel­ningsprocessen

K-VITAMIN

Vitamin K:

bidrar till normal blodkoagulation

bidrar till att bi­behålla normal benstomme

 

KALCIUM

Kalcium bidrar till normal blodkoagulation

Kalcium bidrar till normal energiomsättning

Kalcium bidrar till normal muskelfunktion

Kalcium bidrar till normal neurotransmission

Kalcium bidrar till matsmält­ningsenzymernas normala funktion

Kalcium har en roll i celldelningsprocessen och cellspe­cialiseringsprocessen

Kalcium behövs för att bibe­hålla normal benstomme

Kalcium behövs för att bibe­hålla normala tänder

KALIUM

Kalium bidrar till nervsyste­mets normala funktion

Kalium bidrar till normal muskelfunktion

Kalium bidrar till att bibe­hålla normalt blodtryck

KLORID

Klorid bidrar till normal matsmältning vid produk­tion av saltsyra i magsäcken
 

KOLIN

Kolin bidrar till normal ho­mocysteinomsättning

Kolin bidrar till normal fett­omsättning

Kolin bidrar till att bibehålla normal leverfunktion

KOPPAR

Koppar bidrar till att bibe­hålla normal bindväv

Koppar bidrar till normal energiomsättning

Koppar bidrar till nervsyste­mets normala funktion

Koppar bidrar till hårets nor­mala pigmentering

Koppar bidrar till normal järntransport i kroppen

Koppar bidrar till hudens normala pigmentering

Koppar bidrar till immun­ systemets normala funktion

Koppar bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

KREATIN

Kreatin ökar den fysiska pre­stationen vid upprepad kraf­tansträngning i samband med kortvarig och höginten­siv träning 6)

KROM

Krom bidrar till normal om­sättning av makronärings­ämnen

Krom bidrar till att bibehålla normala blodsockernivåer

LAKTAS

Laktasenzym förbättrar lak­tosnedbrytningen hos indi­vider som har problem med att bryta ner laktos 3)

MAGNESIUM

Magnesium bidrar till att minska trötthet och utmatt­ning

Magnesium bidrar till elekt­rolytbalansen

Magnesium bidrar till normal energiomsättning

Magnesium bidrar till nerv­systemets normala funktion

Magnesium bidrar till nor­mal muskelfunktion

Magnesium bidrar till nor­mal proteinsyntes

Magnesium bidrar till nor­mal psykologisk funktion

Magnesium bidrar till att bibehålla normal benstomme

Magnesium bidrar till att bibehålla normala tänder

Magnesium har en roll i cell­delningsprocessen

MANGAN

Mangan bidrar till normal energiomsättning

Mangan bidrar till att bibe­hålla normal benstomme

Mangan bidrar till normal bildning av bindväv

Mangan bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

MELATONIN

Melatonin bidrar till att lindra den subjektiva upp­levelsen av jetlag

Melatonin bidrar till att minska insomningstiden

MOLYBDEN

Molybden bidrar till normal omsättning av svavelhaltiga aminosyror

FERMENTERAT RÖTT RIS

Monakolin K från fermente­rat rött ris bidrar till att bi­behålla normala kolesterol­nivåer i blodet*

NIACIN

Niacin bidrar till normal energiomsättning

Niacin bidrar till nervsyste­mets normala funktion

Niacin bidrar till normal psy­kologisk funktion

Niacin bidrar till att bibehålla normala slemhinnor

Niacin bidrar till att bibehålla normal hud

Niacin bidrar till att minska trötthet och utmattning

OLJESYRA

Att ersätta mättat fett i kos­ten med omättat fett bidrar till att bibehålla normala ko­lesterolnivåer i blodet. Olje­syra är ett omättat fett.

PANTONTENSYRA

Pantotensyra bidrar till nor­mal energiomsättning

Pantotensyra bidrar till nor­mal syntes och omsättning av steroidhormoner, vitamin D och vissa neurotransmitto­rer

Pantotensyra bidrar till att minska trötthet och utmatt­ning

Pantotensyra bidrar till nor­mal mental prestationsför­måga

PEKTINER

Pektiner bidrar till att bibe­hålla normala kolesterol­ nivåer i blodet 7)

Intag av pektiner med en måltid bidrar till att minska blodsockerhöjningen efter måltiden 8)

RESISTENT STÄRKELSE

Att i en måltid ersätta dige­rerbar stärkelse med resistent stärkelse bidrar till att minska blodsockerhöjningen efter måltiden
 

RIBOFLAVIN/Vitamin B2

Riboflavin bidrar till normal energiomsättning

Riboflavin bidrar till nerv­systemets normala funktion

Riboflavin bidrar till att bibe­hålla normala slemhinnor

Riboflavin bidrar till att bibe­hålla normala röda blod­ kroppar

Riboflavin bidrar till att bibe­hålla normal hud

Riboflavin bidrar till att bibe­hålla normal synförmåga

Riboflavin bidrar till normal järnomsättning

Riboflavin bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

Riboflavin bidrar till att minska trötthet och utmatt­ning

SELEN

Selen bidrar till normal bildning av spermier

Selen bidrar till att bibehålla normalt hår

Selen bidrar till att bibehålla normala naglar

Selen bidrar till immunsyste­mets normala funktion

Selen bidrar till normal sköldkörtelfunktion

Selen bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress
                

TIAMIN/Vitamin B1

Tiamin bidrar till normal energiomsättning

Tiamin bidrar till nervsyste­mets normala funktion

Tiamin bidrar till normal psykologisk funktion

Tiamin bidrar till normal hjärtfunktion

VITAMIN B6

Vitamin B6 bidrar till nor­mal cysteinsyntes

Vitamin B6 bidrar till nor­ mal energiomsättning

Vitamin B6 bidrar till nerv­systemets normala funktion

Vitamin B6 bidrar till nor­mal homocysteinomsättning

Vitamin B6 bidrar till nor­mal protein- och glyko­genomsättning

Vitamin B6 bidrar till nor­mal psykologisk funktion

Vitamin B6 bidrar till nor­mal bildning av röda blod­kroppar

Vitamin B6 bidrar till im­munsystemets normala funk­tion

Vitamin B6 bidrar till att minska trötthet och utmatt­ning

Vitamin B6 bidrar till att re­glera hormonaktiviteten     

VITAMIN B12

Vitamin B12 bidrar till nor­mal energiomsättning

Vitamin B12 bidrar till nerv­systemets normala funktion

Vitamin B12 bidrar till nor­mal homocysteinomsättning

Vitamin B12 bidrar till normal psy­kologisk funktion

Vitamin B12 bidrar till nor­mal bildning av röda blod­kroppar

Vitamin B12 bidrar till im­munsystemets normala funk­tion

Vitamin B12 bidrar till att minska trötthet och utmatt­ning

Vitamin B12 har en roll i celldelningsprocessen

VÄXTSTEROLER

Växtsteroler/växtstanoler bi­drar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blo­det

ZINK

Zink bidrar till:

 -normal syra- basbalans

-normal kolhydratomsättning

-normal kognitiv funktion

-normal DNA-syntes

- normal fertilitet och reproduktion

- normal omsättning av makronäringsämnen

- normal omsättning av fettsyror

- normal om­sättning av vitamin A

- normal pro­teinsyntes

Zink bidrar till att bibehålla

 • normal benstomme
 • normalt hår
 • normala naglar
 • normal hud
 • normala testosteronnivåer i blodet
 • normal synförmåga

Zink bidrar till:

 • immunsystemets normala funktion
 • att skydda cellerna mot oxidativ stress

Zink har en roll i celldelningsprocessen.

 

1) Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 4 g glukomannan

2) Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 3 g glukomannan, fördelat på tre dose rpå 1g tillsammans med 1–2 glas vatten, före måltider och i samband med en energibegränsad kost.

3) Gäller för kosttillskott med en lägsta dos på 4 500 FCC-enheter (Food Chemicals Codex) och för personer som har problem med laktosnedbrytning. Bör intas med varje måltid som innehåller laktos.

4) Vid intag av livsmedel som innehåller minst 40 mg DHA per 100 g och per 100 kcal. Den gynn­samma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA.

5) Gäller för källa till EPA och DHA i enlighet med påståendet KÄLLOR TILL OMEGA 3-FETTSYROR i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006. Gynnsam effekt uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA.  

6) Gäller vid dagligt intag av 3 g kreatin. Gynnsam effekt upp­nås vid ett dagligt intag av 3 g kreatin.

7) Gäller för livsmedel/produkt som ger ett dagligt intag av 6 g pektiner. Gynnsam effekten upp­nås vid ett dagligt intag av 6 g pektiner.

8) För livsmedel som innehåller 10 g pektiner per angiven portion/dos. Gynnsam effekten uppnås genom intag av 10 g pektiner som en del av måltid.