Periodvis fasta

Periodvis fasta

Att fasta passar inte alla. Kvinnor behöver ett mer kontinuerligt näringsintag för att upprätthålla en fertil menscykel, bli gravida och bibehålla en graviditet. Evolutionärt sett är är vi dock anpassade efter varierande perioder med mindre intag av mat respektive mer överflöd.

Att äta efter årstiderna formade människan Historiskt sett har vi människor haft varierad tillgång till föda beroende på årstider, bytesdjurs vandringar, klimatet mm. På grund av vår anpassning till dessa förhållanden under evolutionen optimeras därför våra genuttryck när vi genomgår olika perioder med varierad tillgång till föda. Forskning visar t.ex. att tidsbegränsat ätande positivt förändrar markörer för hjärt-kärlsjukdomar, inflammation, oxidativ stress, blodsockerkänslighet mm.

Hjärt-/kärlhälsa & blodsocker kan förbättras
Att fasta periodvis eller att äta inom en begränsad tid av dygnet kan ge:

viktnedgång
• ökad insulinkänslighet
• sänkta blodtrycks-, LDL-, triglycerid- och inflammationsvärden
• sänkt oxidativ stress
• minskade astmasymtom – pga minskad oxidativ stress

En av orsakerna till de positiva effekterna av tidsbegränsat ätande är att kroppens källa till energi ställs om. Vi går från glukosförbränning till att använda fett som förbränning - vilket är anledningen till att triglyceriderna i blodet minskar. Det har visat sig att insulinkänsligheten (beroende på hur du ätit före fastan) påverkas med full effekt efter 18 - 24 timmar.

Mår hjärnan bättre av fettförbränning?
Ja, det verkar så. Att hjärnan påverkas positivt av periodvis fasta visar bl.a. en studie på råttor:

• DNA- och proteinskador minskar i särskilda delar av hjärnan
• den oxidativa stress som ofta kallas ”normalt åldrande” minskar
• inlärningsförmåga och rörelsekoordination förbättras
• neuroinflammation minskas – både Alzheimers och depression är kopplat till neuroinflammation

Mage och tarm mår bättre
Vår kropp är anpassad till att låta matsmältningen vila under natten. Kroppens energi fokuseras då till avgiftning och till att tillverka och släppa ut hormoner på rätt tid enligt den cirkadiska klockan. Stora mål hanterar kroppen bäst dagtid. MMC – Motor Migrating Complex – förbättras vid periodvis fasta, dvs. tarmrörelserna ökar, vilket är positivt för personer med bakterietillväxt i tunntarmen.

Cellerna förnyas
Under periodvis fasta ökar autofagin i cellerna. Autofagi är en process där skadade eller oönskade celldelar och proteiner rensas bort. Det kan ha en betydelse för att förebygga cancer.

Periodvis fasta på olika sätt
• Utsträcka nattfastan till 12 – 20 timmar
• Hoppa över en måltid under dagen
• Äta kalorifattigt 2 dagar i veckan
• Fasta 24 - 30 timmar ett par gånger per vecka eller per månad

Det finns alltså många olika sätt att fasta periodvis eller tidsbegränsa sitt ätande och ändå uppnå fördelarna med balanserade insulin- och leptinnivåer.

Periodvis fasta passar inte alla
Ålder, kön och olika faser i livet ger olika behov av näringsintag. Är du gravid, underviktig eller har näringsbrister, lider av svår stress, sömnstörningar eller har en kronisk eller systemisk infektion är det inte lämpligt att fasta. Är du kvinna med infertilitet eller PCOS, anlita en insatt funktionsmedicinsk eller fertilitetskunnig näringsterapeut som kan råda dig om kosten och bästa sätt att nå hormonell balans. I kommande artiklar skriver vi om paleo- och ketogen kost och hur olika dieter kan förbereda dig för en mer effektiv periodvis fasta.